ADATVÉDELMI NYILATKOZAT és TÁJÉKOZATÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL

A Hovány Cégcsoport ( 6000 Kecskemét, Szent László krt 20) amely az alábbi cégeket foglalja magában: Hovány Kft, Hovány Autóplanet Kft, Hovány Dél-alföld Kft, Hovány-Carlion Kft, Hovány Prémium Automotive Kft, Hovány Dél-Magyarország Kft, R.H Magyarország Kft, Quality Rent Car Kft) karrier oldala arra irányul, hogy Önt elősegítse munkavállalóként a betölteni kívánt pozíció megtalálásában.
A Cégcsoport a karrier oldal használatakor kiemelt gondossággal ügyel arra, hogy az adatkezelés során a jelentkezők személyéhez fűződő jogait, különösen az információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és hazai jogszabályok rendelkezései szerint – különös figyelemmel az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseire.
A Cégcsoport a személyes adatokat papír alapon és elektronikus úton egyaránt gyűjti és kezeli. Annak érdekében, hogy Ön megfelelő információ birtokában dönthessen arról, hogy hozzájárul-e a személyes adatainak felvételéhez, rögzítéséhez, felhasználásához  kérjük, olvassa el az adatkezelésről szóló alábbi tájékozatót, amelyet a Hovány Cégcsoport magára nézve kötelezőnek ismer el.

A kezelt személyes adatok köre

Ahhoz, hogy a megpályázott állás betöltése megvalósuljon, a legmegfelelőbb jelöltet kiválasszuk, számos olyan személyes adatra van szükség, amely az Ön munkavállalói képességeiről, készségeiről kellően részletes információt nyújt.
A Cégcsoport tájékoztatja Önt, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról és arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Hovány Cégcsoport vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor.

A pályázó által megadott személyes adatok

A jelentkezéshez Önnek a Hovány Cégcsoport karrier oldalán szükséges a jelentkezését leadni, amelyet egy önéletrajz és motivációs levél feltöltésével tehet meg.
Ebben a következő adatok megadására van lehetősége, amelyek elengedhetetlenek a pályázat megfelelő elbírálásához:
- név, születési név
- születési hely, idő
- telefonos, illetve e-mail elérhetőség
- lakcím
- iskolai végzettségek
- korábbi munkahelyi adatok
A megjelölt adatok rendelkezésre bocsátása a betölteni kívánt pozíció megtalálásához, a munkaviszony létesítéséhez szükségesek.
Amennyiben Ön a pályázatban különleges személyes adatot is ( pl. egészségi állapotra, faji eredetre, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre vonatkozó személyes adat) a  Cégcsoport rendelkezésére bocsát, úgy ezt a Cégcsoport különleges adatok kezeléséhez az Info tv. által megkövetelt írásbeli hozzájárulásnak tekinti.

A Hovány Cégcsoport karrier oldalának látogatásakor kezelt adatok:

A cookie-k és egyéb technológiák alkalmazásával a Cégcsoport információt gyűjt, hogy amikor Ön a honlapot meglátogatja, ott igénybe veszi az általunk ajánlott állásajánlatokkal kapcsolatos információkat. Ennek során különösen az alábbi adatok gyűjtésére kerülhet sor:

A cookie egy kisméretű fájl, amely a Hovány Cégcsoport honlapja meglátogatásakor az Ön számítógépére kerül, így a honlap látogatásáról a Cégcsoport értesül.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapját az Ön hozzájárulása képezi.
Az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően személyes adatait a Hovány Cégcsoport a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve a Cégcsoport vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jogi korlátozásával arányban áll, az Ön további hozzájárulása nélkül is kezelheti, ha az Ön hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna.
Statisztikai célra személyes adatai – személyazonosításra alkalmatlan módon – felhasználhatók, valamint statisztikai célú felhasználásra átadhatók az Ön hozzájárulása nélkül.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy a Cégcsoport számára beküldött pályázata alapján az Ön személyes igényeinek megfelelő állás betöltése érdekében Önt megkereshessük, és személyes interjúra hívjuk, illetve más állásajánlatot tegyünk, amennyiben Önt alkalmasabbnak találjuk más üres pozíció betöltésére.
Az önéletrajz, pályázat esetében az adatkezelés célja az, hogy a meghirdetett munkakört betöltsék. Ennek megfelelően, ha munkáltató a jelentkezők közül kiválasztotta a számára megfelelő személyt a meghirdetett állásra, akkor megszűnik az adatkezelés célja, ebben az esetben a pályázó hozzájárulásával az Adatkezelés időtartama pontban meghatározott ideig tároljuk az adatait. Ezzel egyidejűleg fennáll a törlési kötelezettség, ha az érintett még a jelentkezés során meggondolja magát, visszavonja a pályázatát. A jelentkező tájékoztatást kap arról is, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állás betöltésére. A munkáltató – a pályázó külön hozzájárulása alapján – a pályázati anyagok megőrzését kérheti a felvételi eljárás lezárását követően attól a jelentkezőtől, aki nem nyert kiválasztást.

Adatkezelők, adatfeldolgozók:

Adatkezelőnek elsősorban a Hovány Cégcsoport minősül.
Adatfeldolgozónak a Hovány Kft minősül, aki a technikai hátteret biztosítja az adatkezeléshez. (6000 Kecskemét, Szent László krt. 20)

A jelentkezés során kezelt személyes adatok:

Amennyiben Ön állás betöltése céljából pályázatot nyújt be a Hovány Cégcsoport karrier oldalán, az önéletrajz beküldését követően személyes adatainak kezelése hozzájárulásával megkezdődik.

Munkavállalóként (Felhasználó) az adatvédelem jelölőnégyzetben történő elfogadásával, a "jelentkezés elküldése" gomb megnyomásával illetve önéletrajz e-mailben, faxon, postai úton történő elküldésével hozzájárul, illetve tudomásul veszi az alábbiakat:

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés megkezdésétől, vagyis a jelentkezés leadásától számított 4 hónap. Amennyiben Ön 4 hónap elteltével is szeretné, hogy a Cégcsoport megkeresse Önt alkalmas pozíciók betöltésével, akkor ezen célból hozzájárulása esetén személyes adatait a Cégcsoport tovább kezeli. Az adatkezelés ebben az esetben sem haladhatja meg az 1 évet.

Az adatokat megismerő személyek köre:

A Cégcsoport által történő adatkezelés során személyes adatait a Cégcsoport azon munkatársai ismerhetik meg, akik a Cégcsoportnál a munkavállalók kiválasztásában, munkaviszony létesítésében közreműködnek. 

Az adatok biztonsága

A Cégcsoport gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és ennek megvalósítása érdekében minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz.
A Cégcsoport gondoskodik arról, hogy valamennyi ebben érintett kollégája megismerje a jelen tájékoztatásban foglaltakat, és azt munkája során maradéktalanul betartsa.

Az adatkezelés pontossága és hitelessége:

A Cégcsoport fokozott figyelmet fordít arra, hogy a kezelt személyes adatok naprakészek pontosak és hitelesek legyenek. Ennek érdekében a Cégcsoport lehetőséget biztosít az Ön részére, hogy a kezelt személyes adatokról tájékoztatást kapjon, valamint azok módosítását, törlését kérje a honlapon keresztül, vagy telefonon és írásban.
Amennyiben személyes adataiban, vagy a megpályázott állás betöltését érintő változás állt be, köteles tájékoztatni a Cégcsoportot.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok:

Az Info.tv-ben meghatározott szabályok szerint a személyes adatainak kezelésével összefüggésben az Info.tv-ben rögzített igényérvényesítési lehetőségekkel élhet (tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről, személyes adatok helyesbítésének, törlésének, vagy zárolásának kérése).

Kapcsolatfelvétel:

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy véli, hogy a Cégcsoport nem a jogszabályoknak, valamint a tájékoztatóban és szabályzatban foglaltaknak megfelelően járt el, a problémák felderítése és mihamarabbi orvoslása érdekében kérjük az alábbi elérhetőségeken lépjen velünk kapcsolatba:
Hovány Kft
6000 Kecskemét, Szent László krt 20.
Tel: 76/487-300
E-mail cím: hr@hovany.hu

Adatvédelmi nyilatkozat módosítása:

A Cégcsoport fenntartja a jogot magának, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat bármikor egyoldalúan módosítsa, amelyről honlapján tájékoztatást tesz közzé.

Az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása:

Jelen tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Cégcsoport a tájékoztatóban foglalt szabályok szerint személyes adatait a meghatározott célból kezelje. A Cégcsoport-nál történő jelentkezés során Ön a jelen tájékoztató elfogadásáról is dönt, amelyre a jelentkezés során felhívjuk figyelmét.

Az Adatkezelési tájékoztató hatálya:

Jelen tájékoztató 2018. május 25-től hatályos és visszavonásig érvényes.